تقویم آموزشی login-icon
گروه شروع ترم میان ترم پایان ترم جبرانی جمعه توزیع کارنامه
شنبه چهارشنبه 1398/09/30 1398/11/12 1398/12/10 1398/11/18 1398/12/14
یکشنبه سه شنبه 1398/10/01 1398/11/08 1398/12/11 1398/12/02 1398/12/13
دوشنبه پنجشنبه 1398/10/02 1398/11/10 1398/12/12 ******** 1398/12/15
شروع ترم بهار گروه یک وسه شنبه 1398/12/13 گروه چهارشنبه1398/12/14 گروه پنجشنبه1398/12/15 -----

طراحی و کدنویسی: گروه انفورماتیک افرا